Dorota Kuś

radca prawny

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzę własną Kancelarię w Lublinie. Specjalizuję się w obsłudze prawnej przedsiębiorców w branży budowlanej oraz w zamówieniach publicznych.
[Więcej >>>]

Sklep

Mamy dziś 21 września 2020 r, a to oznacza, że już możesz składać wniosek o  legalizację samowoli budowlanej na nowych, uproszczonych zasadach.

Przepisy przewidujące nowelizację prawa budowlanego weszły w życie z dniem 19 września 2020 r.

Widać to m.in. po wzmożonym zainteresowaniu tematem.

Jeśli nie wiesz jak przygotować wniosek o legalizację samowoli budowlanej na uproszczonych zasadach, polecam Ci skorzystanie z gotowego wzoru.

Tymczasem dzisiaj chcę zwrócić Twoją uwagę na to co jeszcze powinieneś wiedzieć przed przygotowaniem wniosku o legalizację samowoli budowlanej na uproszczonych zasadach.

Zacznij od ekspertyzy technicznej

Nie będę w tym miejscu powtarzać, jakie są wszystkie przesłanki umożliwiające skorzystanie z abolicji w zakresie samowoli budowlanej. Odsyłam do moich poprzednich wpisów na ten temat.

Dzisiaj zajmiemy się ekspertyzą techniczną potwierdzającą, że stan techniczny obiektu budowlanego:

 •  nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi
 • oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

Przypominam, że ekspertyza ta nie jest potrzebna na etapie składania wniosku.

Dlaczego ekspertyza techniczna jest taka ważna?

Po złożeniu wniosku o legalizację samowoli budowlanej organ wyda postanowienie, w którym zobowiąże Cię do:

 • złożenia ekspertyzy technicznej, w terminie minimum 60 dni od doręczenia tego postanowienia.

Jeśli nie złożysz ekspertyzy w wyznaczonym terminie nici z abolicji. Podobnie jeśli okaże się, że ekspertyza, którą zamówiłeś nie potwierdza, że Twój obiekt budowlany:

 • nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi
 • oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

 W tej sytuacji, jeśli masz  wątpliwości co do stanu technicznego obiektu,  ustal na czym stoisz  już na początku tej drogi:)

Jak to załatwić?

Sposobów jest kilka. Jeszcze przed złożeniem wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego możesz, zlecić:

 1.  oględziny obiektu,
 2. lub wykonanie ekspertyzy technicznej przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

Osobiście polecam zacząć od pierwszego sposobu. Wydasz mniej pieniędzy, jeśli okaże się, że obiekt, którym dysponujesz nie kwalifikuje się do legalizacji w trybie uproszczonym.

 

Wejście w życie przepisów przewidujących megabolicję w zakresie legalizacji samowoli budowlanej  zbliża się wielkimi krokami.

Dla przypomnienia dodam, że przepisy umożliwiające legalizację samowoli budowlanej na uproszczonych zasadach i bez obowiązku uiszczania opłaty legalizacyjnej wchodzą w życie z dniem 19 września 2020 r.

Dlatego może już się zastanawiasz  do kogo należy wniosek o legalizację samowoli budowlanej?

Spieszę z pomocą by wyjaśnić te kwestie:)

Kto jest organem nadzoru budowlanego?

Decyzje w sprawach legalizacji samowoli budowlanej wydają zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane organy nadzoru budowlanego.

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane organami nadzoru budowlanego są:

 • powiatowy inspektor nadzoru budowlanego;
 • wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego;
 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do kogo należy złoży złożyć wniosek o legalizację samowoli budowlanej?

Wniosek o legalizację samowoli budowlanej należy złożyć do organu nadzoru budowlanego właściwego wg miejsca położenia samowolnie wybudowanego obiektu.

W Twoim przypadku na 99% będzie to powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

Dla ścisłości dodam, że w niektórych przypadkach  organem nadzoru budowlanego, który jest odpowiedzialny za wydanie decyzji legalizacyjnej jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Dotyczy to jednak takich inwestycji jak budowa lotnisk, linii kolejowych czy dróg publicznych i innych wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4ustawy Prawo budowlane.

Jeśli zastanawiasz się nad możliwością legalizacji domu jednorodzinnego czy budynku gospodarczego, wniosek o legalizację powinieneś złożyć do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego właściwego wg miejsca położenia samowolnie wybudowanego obiektu.

Podsumowując:

 1. Wniosek o legalizację samowoli budowlanej powinieneś złożyć do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego właściwego wg miejsca położenia samowolnie wybudowanego obiektu.
 2. Pamiętaj, żeby  nie składać wniosku o legalizację samowoli budowlanej przed 19 września 2020 r.!!! bo nie skorzystasz z abolicji.
 3. Jeśli masz wątpliwości, czy możesz skorzystać z megaabolicji, skonsultuj się z doświadczonym prawnikiem. W przeciwnym wypadku możesz skończyć z decyzją o rozbiórce lub decyzją legalizacyjną przewidującą wysoką opłatę legalizacyjną.

Jeśli nie wiesz jak przygotować wniosek o legalizację samowoli budowlanej, zaglądaj na bloga, wkrótce pojawią się wpisy na ten temat. Ponadto za kilka dni ruszy sklep, w którym będzie można  kupić m.in. wzór wniosku z objaśnieniem.

Jeśli zastanawiasz się, czy spełniasz warunki do skorzystania z legalizacji samowoli budowlanej, zapraszam do kontaktu, chętnie wyjaśnię Twoje wątpliwości.

Megaabolicja, czyli legalizacja samowoli budowlanej na nowych, uproszczonych zasadach  wchodzi w życie w dniu 19 września 2020 r.

Wszystkie sprawy wszczęte w dniu 19 września 2020 r. lub później będą rozpoznawane na podstawie znowelizowanych przepisów.

 • A co ze sprawami wszczętymi wcześniej?
 • Co należy rozumieć przez wszczęcie postępowania legalizacyjnego?
 • Czy wszczęcie kontroli jest jednoznaczne z wszczęciem postępowania legalizacyjnego?

Na te i inne pytania, postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym wpisie. Zapraszam do lektury:)

Konsekwencje wszczęcia postępowania legalizacyjnego
przed 19 września 2020 r.?

przepisów przejściowych do ustawy nowelizującej Prawo budowlane wynika, że postępowania legalizacyjne wszczęte przed 19 września 2020 r.  będą prowadzone na dotychczasowych zasadach.

W takich przypadkach nie będziesz mógł skorzystać z udogodnień wynikających z megaabolicji, co oznacza, że musisz liczyć się z koniecznością:

 • poniesienia opłaty legalizacyjnej;
 • przedstawienia kompletnego projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń;
 • badania przez organ zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższym,  chcę wyjaśnić Ci, co należy rozumieć przez wszczęcie postępowania legalizacyjnego. Powinieneś wiedzieć, że postępowanie legalizacyjne może być wszczęte na żądanie strony lub z urzędu. Z dalszej części wpisu dowiesz się, jak ustala się datę wszczęcia postępowania na wniosek strony, a w jaki sposób w przypadku wszczęcia postępowania z urzędu.

Wszczęcie postępowania legalizacyjnego
na wniosek strony

 Kodeks postępowania administracyjnego jednoznacznie wskazuje, co należy rozumieć przez datę wszczęcia postępowania na wniosek strony.

Datą wszczęcia postępowania na wniosek strony jest dzień:

 •  doręczenia żądania organowi administracji publicznej;
 • wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego organu administracji publicznej, w przypadku doręczenia żądania drogą elektroniczną.

Dla przykładu:

Chcesz uregulować stan prawny swojej nieruchomości i składasz wniosek o legalizację samowoli budowlanej.

Jeśli  skorzystasz z internetu, to dniem wszczęcia postępowania będzie dzień, w którym wysłałeś e-mail z wnioskiem o wszczęcie postępowania za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej organu.

Gdy wolisz tradycyjne formy komunikacji, dzień wszczęcia postępowania, to dzień złożenia pisma bezpośrednio w urzędzie lub nadanie na poczcie.

Wszczęcie postępowania legalizacyjnego
z urzędu

W  kodeksie postępowania administracyjnego brakuje wyjaśnienia, co uznaje się za datę wszczęcia postępowania z urzędu.

Przyjmuje się, że jest to dzień pierwszej czynności urzędowej dokonanej w sprawie, pod warunkiem że o czynności tej powiadomiono stronę. Najczęściej  jest to zawiadomienie strony lub znanych już wówczas stron o wszczęciu postępowania.

W przypadku postępowania w sprawie legalizacji samowoli budowlanej często pierwszą czynnością podejmowaną przez organ jest wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót oraz wezwanie do przedłożenia w określonym terminie stosownych dokumentów.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 19 września 2020 r. są to następujące dokumenty:

 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o wpisie autora projektu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydanym przez tę izbę;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zwracam uwagę, że organ wydaje postanowienie o wstrzymaniu robót i przedłożeniu w/w dokumentów także w stosunku do obiektów już wybudowanych.

Uwaga! Jeśli odebrałeś postanowienie o wskazanej wyżej treści  przed 19 września 2020 r., NIE SKORZYSTASZ Z MEGAABOLICJI.

Czy przeprowadzenie kontroli oznacza
wszczęcie postępowania legalizacyjnego?

Organy administracji architektoniczno-budowlanej nadzoru budowlanego na podstawie art. 81 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, są upoważnione do dokonywania czynności kontrolnych.

Samo zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli nie oznacza jeszcze, że organ wszczął postępowanie w sprawie legalizacji samowoli budowlanej, ale może to zrobić na podstawie ustaleń dokonanych podczas czynności kontrolnych.

Podsumowując, dla ustalenia czy możesz skorzystać z megaabolicji, istotnym będzie ustalenie daty wszczęcia postępowania legalizacyjnego przez organ. Spodziewam się, że ustalenie czy postępowanie legalizacyjne zostało wszczęte przed wejściem w życie przepisów przewidujących megaabolicję, czy po wejściu w życie tych przepisów będzie w najbliższym czasie kanwą dla wielu spraw sądowych, a kwestia daty wszczęcia postępowania legalizacyjnego zostanie w tych sprawach rozłożona na czynniki pierwsze.

***

Jeśli interesuje Cię temat legalizacji samowoli budowlanej na nowych, uproszczonych zasadach zapraszam do lektury moich poprzednich wpisów:

Megaabolicja, czyli jak zalegalizować samowolę budowlaną bez opłat

Legalizacja samowoli budowlanej na nowych zasadach – co, jak i dlaczego 

Legalizacja samowoli budowlanej – czym nie musisz się już martwić

 

W poprzednich wpisach przybliżyłam zasady megaabolicji, czyli uproszczonej procedury legalizacji samowoli budowlanej, która wchodzi w życie z dniem 19 września 2020 r.

Dzisiaj chciałabym wskazać, czego organ nadzoru budowlanego nie będzie sprawdzał, ani wymagał w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym.

Czego organ nadzoru nie wymaga w ramach uproszczonej procedury legalizacji samowoli budowlanej?

W uproszczonej procedurze legalizacyjnej organ nadzoru budowlanego NIE:

 • bada zgodności inwestycji z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
 • pobiera opłaty legalizacyjnej;
 • wymaga przedłożenia projektu budowlanego.

Oznacza to, że możesz zalegalizować samowolę budowlaną, nawet jeśli:

 • obiekt, którym dysponujesz jest niezgodny z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
 • nie masz projektu budowlanego;
 • nie stać Cię na pokrycie opłaty legalizacyjnej.

Fakt, że organ w procedurze uproszczonej nie bada zgodności inwestycji z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego umożliwia zalegalizowanie samowoli budowlanych, które zgodnie z przepisami obowiązującymi przed nowelizacją byłyby skazane na rozbiórkę. Dlatego jest to w mojej ocenie najbardziej rewolucyjna zmiana w tych przepisach.

Brak konieczności przedkładania projektu budowlanego zmniejsza formalności i obniża koszty legalizacji.

Wisienką na torcie jest brak konieczności wnoszenia opłaty legalizacyjnej, który dla wielu osób dysponujących obiektami budowlanymi wybudowanymi samowolnie, stanowił największą przeszkodę do legalizacji samowoli.

Brak opłaty legalizacyjnej nie oznacza, braku jakichkolwiek kosztów!

Przypominam jednak, że brak opłaty legalizacyjnej, nie oznacza tego, że legalizacja nie będzie Cię nic  kosztować. Pamiętaj o konieczności wykonania:

 • geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego;
 • ekspertyzy technicznej, sporządzonej przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

Sporządzenie w/w dokumentów musisz zlecić na swój koszt.

Zapraszam do kontaktu, jeśli potrzebujesz pomocy w:

 • ocenie czy możesz skorzystać z uproszczonej procedury legalizacyjnej,
 • przygotowaniu wniosku o legalizację samowoli budowlanej,
 • ustaleniu wysokości kosztów związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o legalizację samowoli budowlanej,
 • lub masz inne pytania dotyczące procedury legalizacji samowoli budowlanej, na które nie znalazłeś jeszcze odpowiedzi.

 

 

W poprzednim wpisie wskazałam, kiedy możesz skorzystać z megaabolicji, czyli uproszczonej procedury legalizacji samowoli budowlanej. Dzisiaj chcę Ci przybliżyć, jak wygląda ta procedura.

Przypomnę tylko, że  przepisy przewidujące megaabolicję, wchodzą w życie w  dniu 19 września 2020 r.

Jakich dokumentów potrzebujesz
by skorzystać z megaabolicji?

Wymagania nie są wygórowane. W celu skorzystania z megaabolicji potrzebujesz:

 • oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej;
 • geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego;
 • ekspertyzy technicznej, sporządzonej przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, wskazującej, czy stan techniczny obiektu budowlanego: nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

Kiedy należy złożyć dokumenty?

Opisane wyżej dokumenty umożliwiające legalizację samowoli budowlanej musisz złożyć  po wydaniu postanowienia organu nadzoru budowlanego, przewidującego obowiązek ich przedłożenia.

Termin na przedłożenie dokumentów nie może być krótszy niż  60 dni od dnia doręczenia postanowienia przez organ.

Uwaga, jeśli termin na przedłożenie dokumentów wyznaczony przez organ jest dla Ciebie zbyt krótki, możesz złożyć wniosek o jego przedłużenie. Pamiętaj, taki wniosek musi zostać złożony przed upływem terminu.

Kiedy organ wyda decyzję o legalizacji samowoli budowlanej?

Organ wyda decyzję o legalizacji samowoli budowlanej, jeśli:

 • złożone przez Ciebie dokumenty legalizacyjne będą kompletne lub jeśli w toku postępowania usuniesz ich braki,
 • z przedłożonej przez Ciebie ekspertyzy technicznej będzie wynikać, że stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

Co bada organ podczas uproszczonej procedury legalizacyjnej?

W toku uproszczonego postępowania legalizacyjnego, organ bada wyłącznie:

 • kompletność dokumentów;
 • stan techniczny budynku, na podstawie przedłożonej przez Ciebie ekspertyzy technicznej.

Nie martw się, jeśli nie uda Ci się złożyć wraz z wnioskiem, wszystkich wymaganych dokumentów. Organ ma obowiązek wezwać Cię do ich uzupełnienia.