Dorota Kuś

radca prawny

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzę własną Kancelarię w Lublinie. Specjalizuję się w obsłudze prawnej przedsiębiorców w branży budowlanej oraz w zamówieniach publicznych.
[Więcej >>>]

Sklep

Witam w kolejnym wpisie, z cyklu pt. Co powinna zawierać ekspertyza techniczna?

Biorę na warsztat stanowisko kolejnego inspektora nadzoru budowlanego. I tym razem dla siebie zostawiam informację, który powiatowy inspektor nadzoru je przedstawił.

Tym razem dla odmiany zapraszam  także do obejrzenia wywiadu ze mną.  Wywiad przeprowadził  Marek Kloc -Nowoczesny pośrednik nieruchomości na temat i tu Cię zaskoczę….. legalizacji samowoli budowlanej w trybie uproszczonym;)

A przechodząc do tematu dzisiejszego wpisu……..

Co powinna zawierać ekspertyza techniczna?

Zawartość ekspertyzy techniczna wymaganej w tzw. uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym  zależy przede wszystkim od  od kategorii i rodzaju obiektu budowlanego będącego przedmiotem tego postępowania. Zazwyczaj ekspertyza  powinna składać się z części opisowej i rysunkowej.

Elementy ekspertyzy to m.in.:

 • opis przedmiotu i celu, któremu ma służyć,
 • zakres opracowania,
 • ocena zjawisk, zdarzeń i procesów zachodzących w czasie użytkowania obiektu budowlanego, którego zadaniem jest określenie aktualnego stanu technicznego obiektu budowlanego,
 • wnioski i zalecenia.

Tym razem inspektor zwrócił uwagę na to, że takie opracowanie winno być tożsame z przeprowadzanymi kontrolami, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane Oznacza to, że powinno obejmować sprawdzenie:

 • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Cel ekspertyzy

Wskazując na cel ekspertyzy inspektor przytoczył treść przepisów ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że z takiej ekspertyzy powinno jednoznacznie wynikać, że obiekt budowlany będący przedmiotem uproszczonego postępowania legalizacyjnego nie stwarza zagrożenia oraz pozwala na bezpieczne jego użytkowanie.

Jeśli chcesz poznać odpowiedzi innych powiatowych inspektorów na pytanie zawarte w temacie zajrzyj tutaj. Zapraszam też na kolejne wpisy z tej serii.

A może chcesz złożyć wniosek o legalizację, ale nie wiesz jak go przygotować. Jeśli tak jest to wiedz, że w moim sklepie znajdziesz gotowe wzory z obszernymi wyjaśnieniami.

Jeżeli wolałbyś, żeby ktoś zajął się tą sprawą za Ciebie,  zapraszam Cię do skorzystania z moich usług.

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 506 317 475
e-mail: biuro@kancelariakus.com

Zapraszam dziś na kolejny wpis z cyklu pt. Co powinna zawierać ekspertyza techniczna?

Przedstawiam Wam stanowisko jednego z powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego. Tak jak poprzednio dla siebie zachowam konkretne źródło informacji:)

Zakres ekspertyzy technicznej

Co do zasady ekspertyza techniczna budynku jest opracowaniem zwykle szerszym, zawierającym m.in. opis:

 • przedmiotu opracowania i celu, jakiemu ma służyć,
 • badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych obiektu budowlanego, ich wymiary i materiały, z jakich są wykonane,
 • sposobu posadowienia fundamentów, konstrukcji ścian, stropu i dachu,
 • dokonanych odkrywek i badań.

Ponadto ekspertyza powinna zawierać:

 • dokumentację rysunkową i fotograficzną badanych elementów,
 • obliczenia dopuszczalnych obciążeń elementów konstrukcyjnych, a w szczególności: fundamentów, stropów, ścian, nadproży, belek, wnioski z oględzin i badań obejmujące: ocenę stanu budynku i jego przydatności do dalszego użytkowania lub planowanej przebudowy,
 • ocenę stanu instalacji,
 • opis uszkodzeń powstałych w badanych elementach (rysy, pęknięcia, zawilgocenia),
 • ocenę przyczyn powstawania uszkodzeń,
 • zalecenia dotyczące koniecznych napraw, wzmocnień, osuszenia i ocieplenia oraz zalecenia co do sposobu wykonania tych napraw.

To samo dotyczy zawartości ekspertyzy odnośnie instalacji, w które wyposażony jest obiekt i związanych z nim urządzeń. Ekspertyza powinna zawierać protokoły badań i sprawdzeń instalacji i urządzeń.

Cel ekspertyzy

Tym razem organ nadzoru zwrócił uwagę, na to, że decyzja o legalizacji stanowi podstawę użytkowania obiektu budowlanego. Jest to jedna z okoliczności, które przesądzają o  zawartości ekspertyzy.

Podsumowując, organ stwierdził, że postawiona w ekspertyzie diagnoza powinna być uwiarygodniona obiektywnymi badaniami, pomiarami czy obliczeniami, które są sprawdzalne. Organ podkreślił. że należymieć na uwadze, że każda sytuacja jest indywidualna i to osoby (posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane) podejmujące się wykonania ekspertyzy technicznej decydują o zakresie opracowania.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, co inne inspektoraty nadzoru budowlanego uznają za kompletną i wykonaną prawidłowo ekspertyzę, już teraz zapraszam na kolejne wpisy z tej serii.

Może chcesz złożyć wniosek o legalizację, ale nie wiesz jak go przygotować. Jeśli tak jest to wiedz, że w moim sklepie znajdziesz gotowe wzory z obszernymi wyjaśnieniami.

A może wolałbyś, żeby ktoś zajął się tą sprawą za Ciebie, zapraszam Cię do skorzystania z moich usług.

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 506 317 475
e-mail: biuro@kancelariakus.com

Co powinna zwierać ekspertyza techniczna w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym?

Nad odpowiedzią na to pytanie zastanawiają się osoby, które zamierzają złożyć wniosek o legalizację samowoli budowlanej w trybie uproszczonym, a także inżynierowie, którym przygotowanie tego typu ekspertyz zlecono.

Dla tych, którzy nie widzieli mojego poprzedniego wpisu  wyjaśniam, że z pytaniem stanowiącym tytuł tego cyklu zwróciłam się do kilkunastu  powiatowych inspektorów nadzoru w kraju. Poniżej przedstawiam odpowiedź, którą uzyskałam od jednego z nich.

Dla siebie zachowam informację, który to z inspektoratów:)

Co to to jest ekspertyza techniczna?

Jeden z powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego na tak zadane pytanie wyjaśnił, że ekspertyza techniczna to:

Opracowanie zawierające studium przyczynowo – skutkowe stanu technicznego obiektu budowlanego lub zdarzenia technicznego dotyczącego obiektu.

Zawiera ona informacje o aktualnym stanie technicznym obiektu oraz poszukuje przyczyn występowania ewentualnych nieprawidłowości.

Co jest integralną częścią ekspertyzy?

Według tego inspektoratu integralną część ekspertyzy stanowią:

 • badania materiałów,
 • pomiary ugięć, przemieszczeń konstrukcji,
 • konieczne obliczenia wytrzymałości fundamentów, stropów, ścian i innych elementów konstrukcyjnych,
 • inwentaryzacja uszkodzeń,
 • ocena rozwiązań technologicznych,
 • określenie związków przyczynowo — skutkowych ocenianego zdarzenia.

Celem ekspertyzy jest sformułowanie wniosków stanowiących podstawę do ustalenia dalszego postępowania z obiektem poddanym ocenie. Wnioski przedstawione w takim opracowaniu muszą być ponadto uwiarygodnione obiektywnymi badaniami, pomiarami i obliczeniami.

Co powinna zawierać ekspertyza techniczna?

Podsumowując prawidłowo sporządzona ekspertyza techniczna powinna zawierać elementy wskazane w poprzednim pytaniu, a także m.in.:

 • określenie celu i zakresu opracowania,
 • podstawy formalne,
 • zestawienie materiałów będących podstawą opracowania,
 • opis badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych, ich wymiary i materiały z jakich są wykonane,
 • dokumentację rysunkową i fotograficzną,
 • opis sposobu posadowienia fundamentów, konstrukcji ścian, stropu i dachu,
 • analizę techniczną występujących zjawisk i ich przyczyn,
 • opis dokonanych odkrywek i badań,
 • zalecenia i wnioski na podstawie przeprowadzonych badań i obliczeń m.in. ocena stanu obiektu,
 • opis uszkodzeń i przyczyny ich powstawania,
 • zalecenia dotyczące dalszego postępowania z przedmiotem ekspertyzy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, co inne inspektoraty nadzoru budowlanego uznają za kompletną i wykonaną prawidłowo ekspertyzę, już teraz zapraszam na kolejne wpisy z tej serii.

Może chcesz złożyć wniosek o legalizację, ale nie wiesz jak go przygotować. Jeśli tak jest to wiedz, że w moim sklepie znajdziesz gotowe wzory z obszernymi wyjaśnieniami.

A może wolałbyś, żeby ktoś zajął się tą sprawą za Ciebie, zapraszam Cię do skorzystania z moich usług.

 

 

 

 

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 506 317 475
e-mail: biuro@kancelariakus.com

Dzisiejszym wpisem zaczynam cykl pt. Co powinna zawierać ekspertyza techniczna?

Z moich poprzednich wpisów dowiesz się:

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Organ wyda decyzję o legalizacji samowoli budowanej, jeżeli w toku postępowania, w terminie wyznaczonym przez organ, przedstawisz ekspertyzę techniczną sporządzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, wskazującą, czy stan techniczny obiektu budowlanego:

 • nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz
 • pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

Jeśli ekspertyza nie potwierdzi w/w kwestii nie uzyskasz decyzji legalizacyjnej.

Przypominam, że ekspertyza nie jest potrzebna na etapie składania wniosku. W toku postępowania organ wyda postanowienie, w którym zobowiąże Cię do złożenia ekspertyzy technicznej. Termin, który organ wyznaczy Ci na złożenie ekspertyzy nie może być krótszy niż 60 dni od dnia jego doręczenia postanowienia organu.

Co powinna zawierać ekspertyza techniczna?

To jest pytanie, na które odpowiedzi nie znajdziesz w obowiązujących przepisach. Prawo budowlane posługuje się pojęciem ekspertyza, ale nie zawiera definicji co to pojęcie oznacza. Można znaleźć informacje czym różni się ekspertyza od opinii, czy oceny technicznej, ale nie mają one wiążącego charakteru. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat odsyłam do cenionego przez inżynierów wydawnictwa branżowego.

Jak zatem przygotować się do złożenia wniosku o legalizację?

Wielu moich klientów pytało mnie o to co powinna zawierać ekspertyza techniczna. W związku z tym postanowiłam wziąć sprawy w swoje ręce, zanim jeszcze dowiemy się o tym z praktyki.

Przygotowałam pismo, które wysłałam do kilkunastu powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego w całej Polsce, z pytaniem co taka ekspertyza powinna zawierać. Odpowiedzi na moje pytanie w większości już spłynęły. Nie wszyscy udzielili merytorycznych odpowiedzi, ale kilka urzędów przekazało wartościowe informacje, które mogą być pomocne w odpowiedzi na rzeczone pytanie.

Z tego miejsca bardzo dziękuję wszystkim powiatowym inspektorom nadzoru budowlanego, którzy przychylnie odnieśli się do mojego wniosku:)

Informacjami, które zdobyłam chcę podzielić się na łamach tego bloga, w cyklu pt. Co powinna zawierać ekspertyza techniczna. Jeśli jesteś zainteresowany tematem, zaglądaj tu czasem🙂

A może chcesz złożyć wniosek o legalizację, ale nie wiesz jak go przygotować. Jeśli tak jest to wiedz, że w moim sklepie znajdziesz gotowe wzory z obszernymi wyjaśnieniami.

Jeżeli wolałbyś, żeby ktoś zajął się tą sprawą za Ciebie, zapraszam Cię do skorzystania z moich usług.

 

 

 

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 506 317 475
e-mail: biuro@kancelariakus.com

Zastanawiasz się czy legalizacja samowoli budowlanej  to temat, który Cię dotyczy?

Przecież to nie ty budowałeś ten garaż/dom, który został wybudowany bez pozwolenia na budowę?

Nie masz z tym związku i nie musisz się tym przejmować!

Ty tylko:

 • kupiłeś,
 • lub odziedziczyłeś,
 • lub dostałeś w darowiźnie

nieruchomość na której stoi ta samowola, kto inny ją wybudował… Przecież nie możesz odpowiadać za cudze błędy!!!

No więc jak to jest?

Jeśli znajdujesz się w jednej z sytuacji opisanych powyżej, niestety muszę Cię zmartwić. Na gruncie prawa administracyjnego możesz odpowiadać za samowolę budowlaną nawet jeśli to nie Ty się jej dopuściłeś.

Jak to jest możliwe?

Przepisy stanowią, że  obowiązki, w formie nakazów i zakazów, określone w postanowieniach i decyzjach wydawanych  w toku postępowania legalizacyjnego nakłada się  na inwestora.

Jeżeli jednak roboty budowlane zostały zakończone lub wykonanie postanowienia albo decyzji przez inwestora jest niemożliwe, obowiązki te nakłada się na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego.

Co to dla Ciebie znaczy?

Jeśli jesteś już właścicielem nieruchomości, na której znajduje się samowolnie wybudowany obiekt budowlany ustal czy możesz skorzystać z abolicji w zakresie legalizacji samowoli budowlanej. W tym celu odsyłam Cię do moich poprzednich wpisów na ten, temat:

Jeśli nie masz ochoty samodzielnie tego ustalać, chętnie Ci w tym pomogę. Zachęcam do skorzystania z jednej z usług dostępnych w moim sklepie internetowym.

Jeśli dopiero masz zamiar nabyć nieruchomość, ustal czy nie kupujesz przypadkiem “samowoli budowlanej”, a jeśli tak to jest to, czy legalizacja tej samowoli będzie możliwa w trybie uproszczonym.

Okoliczności te mogą mieć wpływ na Twoją decyzję o zakupie nieruchomości bądź na jej cenę. Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej pomocy w tym temacie służę pomocą🙂

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 506 317 475
e-mail: biuro@kancelariakus.com