Dorota Kuś

radca prawny

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzę własną Kancelarię w Lublinie. Specjalizuję się w obsłudze prawnej przedsiębiorców w branży budowlanej oraz w zamówieniach publicznych.
[Więcej >>>]

Sklep

Przez jakiś czas, co tydzień publikowałam wpisy mające udzielić odpowiedzi na pytanie, co powinna zawierać ekspertyza techniczna w postępowaniu legalizacyjnym.

Wpisy te oparłam na informacjach, które pozyskałam od powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego z różnych części kraju.

Są one o tyle cenne, że:

 • przepisy prawa nie dają bezpośredniej odpowiedzi na tak zadane pytanie,
 • odpowiedzi na tak zadane pytanie próżno póki co szukać w komentarzach, czy orzecznictwie (to się oczywiście zmieni, wraz z upływem czasu:)
 • informacje, które przedstawiłam pochodzą od organów, które wydają decyzje legalizacyjne.

Z uwagi na powyższe, każdy z powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego trochę inaczej odniósł się do tematu. Niemniej jednak analiza tych odpowiedzi pozwala na wyciągnięcie pewnych wspólnych wniosków.

Jaki jest cel ekspertyzy?

Nie można zapominać, że podstawowym celem ekspertyzy technicznej jest odpowiedź na dwa pytania dotyczące obiektu budowlanego:

 1. Czy stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza on zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi?
 2. Czy możliwe jest jego bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania?

Elementy ekspertyzy:

Elementy ekspertyzy to m.in.:

 • opis przedmiotu i celu, któremu ma służyć,
 • zakres opracowania,
 • ocena zjawisk, zdarzeń i procesów zachodzących w czasie użytkowania obiektu budowlanego, którego zadaniem jest określenie aktualnego stanu technicznego obiektu budowlanego,
 • wnioski i zalecenia.

Wśród powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego powiela się stanowisko, że ekspertyza techniczna oceną stanu technicznego obiektu budowlanego opracowaną na podstawie badań i obliczeń wytrzymałościowych poszczególnych elementów konstrukcji. W przypadku budynków ekspertyza powinna odnosić się do fundamentów, ścian, stropów, elewacji, dachu itd. Zakres i szczegółowość ekspertyzy zależy przede wszystkim od stopnia skomplikowania konstrukcji obiektu budowlanego.

O czym powinieneś pamiętać?

Przygotowując ekspertyzę należy pamiętać, że decyzja legalizacyjna stanowi podstawę do użytkowania obiektu. Dlatego opracowanie winno być tożsame z przeprowadzanymi kontrolami, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane Oznacza to, że powinno obejmować sprawdzenie:

 • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji grzewczych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
 • innych elementów obiektu budowlanego mających wpływ na bezpieczeństwo jego użytkowania.

Podsumowanie:

Bardzo się cieszę, że mogłam przedstawić Ci praktyczne informacje dotyczące tego co powinna zawierać ekspertyza techniczna, których walor jest o tyle cenniejszy, że pochodzą one od organów, które będą na podstawie przedstawionych ekspertyz podejmować decyzję, czy zalegalizować dany obiekt budowlany, czy nie.

Pamiętaj jednak, że dokładny zakres ekspertyzy zawsze będzie zależny od stanu technicznego Twojego obiektu i może być nieco inny w każdym przypadku.

Jak uda mi się  uzyskać dodatkowe informacje w tym temacie będę uzupełniać cykl o kolejne wpisy.

Jesteś zdecydowany na złożenie wniosku o legalizację w trybie uproszczonym, ale nie wiesz jak się do tego zabrać wiedz, że w moim sklepie znajdziesz gotowe wzory z obszernymi wyjaśnieniami:)

Jeżeli wolałbyś, żeby ktoś zajął się tą sprawą za Ciebie, zapraszam Cię do skorzystania z moich usług:)

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Dorota Kuś01 kwietnia 2021Komentarze (0)

Kolejny raz stawiam pytanie co powinna zawierać ekspertyza techniczna w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym?

W dzisiejszym wpisie również przedstawię Wam stanowisko powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.

Tradycyjnie już dla siebie zachowam informację, który powiatowy inspektor nadzoru budowlanego przedstawił to stanowisko:)

Cel ekspertyzy

Ekspertyza techniczna, zgodnie z art. 49 f ust. 2 pkt. 3) ustawy Prawo budowlane, ma dotyczyć stanu technicznego obiektu budowlanego i odpowiadać na dwa pytania:

 1. czy nie stwarza on zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz
 2. czy możliwe jest jego bezpieczne użytkowanie zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

Poniżej odpowiedzi na te pytanie przedstawione przez jednego z powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego.

Czy obiekt stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia?

Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie ekspertyza  powinna dotyczyć przede wszystkim elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że wymagana ekspertyza nie może zawierać jedynie pobieżnej oceny stanu technicznego tych elementów.

Prawo budowlane różnicuje pojęcie oceny technicznej i ekspertyzy w art. 81c.

Przepisy Prawa budowlanego nie zawierają definicji tych dwóch pojęć, jednakże przyjmuje się, że opinia techniczna to ocena stanu obiektu budowlanego, która jest dokonywana oparciu o oględziny i dostępną dokumentację projektową.

Ekspertyza budowlana jest natomiast oceną stanu technicznego obiektu budowlanego opracowaną na podstawie badań i obliczeń wytrzymałościowych poszczególnych elementów konstrukcji, W przypadku budynków ekspertyza powinna odnosić się do fundamentów, ścian, stropów, elewacji, dachu itd. Zakres i szczegółowość ekspertyzy zależy przede wszystkim od stopnia skomplikowania konstrukcji obiektu budowlanego.

Czy możliwe jest jego bezpieczne użytkowanie obiektu?

Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie, ekspertyza, musi uwzględniać wymagania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych odpowiednich dla rodzaju obiektu budowlanego, którego dotyczy postępowanie legalizacyjne oraz zasadach wiedzy technicznej. W przypadku budynków należy brać pod uwagę w pierwszej kolejności przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania.

Zatem ocena zawarta w ekspertyzie powinna dotyczyć m.in.:

 • wszelkich przewodów kominowych,
 • instalacji gazowej, elektrycznej, grzewczej
 • oraz innych elementów obiektu mających wpływ na bezpieczeństwo jego użytkowania.

Jeśli chcesz poznać odpowiedzi innych powiatowych inspektorów na pytanie zawarte w temacie zajrzyj tutaj. Zapraszam też na kolejne wpisy z tej serii:)

A może chcesz złożyć wniosek o legalizację, ale nie wiesz jak go przygotować. Jeśli tak jest to wiedz, że w moim sklepie znajdziesz gotowe wzory z obszernymi wyjaśnieniami.

Jeżeli wolałbyś, żeby ktoś zajął się tą sprawą za Ciebie, zapraszam Cię do skorzystania z moich usług.

Dzisiejszym wpisem kontynuuję cykl pt. Co powinna zawierać ekspertyza techniczna?

Przypominam, że sprawa nie jest oczywista, ponieważ przepisy nie zawierają odpowiedzi na to pytanie. W związku z tym zwróciłam się do kilkunastu powiatowych inspektorów nadzoru w całej Polsce, z  pytaniem w zawartym w tytule dzisiejszego wpisu.

Część z powiatowych inspektoratów udzieliła wyczerpującej merytorycznej odpowiedzi. Z czym możesz się zapoznać zaglądając np. tutaj.

Kto decyduje o tym, co powinna zawierać ekspertyza techniczna?

Część z powiatowych inspektorów nadzoru wskazała, że ocena prawidłowości zawartości ekspertyzy, należy każdorazowo do miejscowego organu prowadzącego konkretne postępowanie. Organ w oparciu o m.in. przepisy prawa oraz ocenę konkretnego stanu faktycznego, władny jest do zajęcia wiążącego stanowiska w takiej sprawie. Wymagana zawartość ekspertyzy będzie zależna od konkretnego postępowania administracyjnego. Może być  różna w zależności od oceny konkretnego stanu faktycznego.

Znalazły się też stanowiska przerzucające odpowiedzialność za zawartość ekspertyzy technicznej na jej autora. Nie mogę się z tym zgodzić. To organ jest gospodarzem postępowania administracyjnego i nakładając obowiązek sporządzenia ekspertyzy winien wskazać jej zakres. Ostatecznie ekspertyza stanowi podstawę do wydania decyzji legalizacyjnej, na podstawie której obiekt jest  dopuszczony budynku do użytkowania.

Należy zauważyć, że podstawowym obowiązkiem powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego jest nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, m.in:

 •  warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych,
 • przy wykonywaniu robót budowlanych,
 • oraz utrzymywanie obiektów budowlanych.

To organy nadzoru budowlanego wydają decyzje o zakazie użytkowanie obiektu, jeśli  stan techniczny nie pozwala na bezpieczne użytkowanie i właściciel nic z tym nie zrobi.

Podsumowując, skoro decyzja legalizacyjna wydana w trybie uproszczonym stanowi podstawę do użytkowania obiektu, to organ, który ją wydaje winien zadbać o to by dopuścić do użytkowania te obiekty, które ze względu na stan techniczny rzeczywiście się do tego nadają.

Jeśli chcesz poznać odpowiedzi innych powiatowych inspektorów na pytanie zawarte w temacie zajrzyj tutaj. Zapraszam też na kolejne wpisy z tej serii:)

A może chcesz złożyć wniosek o legalizację, ale nie wiesz jak go przygotować. Jeśli tak jest to wiedz, że w moim sklepie znajdziesz gotowe wzory z obszernymi wyjaśnieniami.

Jeżeli wolałbyś, żeby ktoś zajął się tą sprawą za Ciebie,  zapraszam Cię do skorzystania z moich usług.

Witam w kolejnym wpisie, z cyklu pt. Co powinna zawierać ekspertyza techniczna?

Biorę na warsztat stanowisko kolejnego inspektora nadzoru budowlanego. I tym razem dla siebie zostawiam informację, który powiatowy inspektor nadzoru je przedstawił.

Tym razem dla odmiany zapraszam  także do obejrzenia wywiadu ze mną.

Wywiad przeprowadził  Marek Kloc – Nowoczesny pośrednik nieruchomości na temat i tu Cię zaskoczę….. legalizacji samowoli budowlanej w trybie uproszczonym 😉

A przechodząc do tematu dzisiejszego wpisu…

Co powinna zawierać ekspertyza techniczna?

Zawartość ekspertyzy techniczna wymaganej w tzw. uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym  zależy przede wszystkim od  od kategorii i rodzaju obiektu budowlanego będącego przedmiotem tego postępowania.

Co powinna zawierać ekspertyza techniczna

Zazwyczaj ekspertyza  powinna składać się z części opisowej i rysunkowej.

Elementy ekspertyzy to m.in.:

 • opis przedmiotu i celu, któremu ma służyć,
 • zakres opracowania,
 • ocena zjawisk, zdarzeń i procesów zachodzących w czasie użytkowania obiektu budowlanego, którego zadaniem jest określenie aktualnego stanu technicznego obiektu budowlanego,
 • wnioski i zalecenia.

Tym razem inspektor zwrócił uwagę na to, że takie opracowanie winno być tożsame z przeprowadzanymi kontrolami, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane Oznacza to, że powinno obejmować sprawdzenie:

 • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Cel ekspertyzy

Wskazując na cel ekspertyzy inspektor przytoczył treść przepisów ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że z takiej ekspertyzy powinno jednoznacznie wynikać, że obiekt budowlany będący przedmiotem uproszczonego postępowania legalizacyjnego nie stwarza zagrożenia oraz pozwala na bezpieczne jego użytkowanie.

Jeśli chcesz poznać odpowiedzi innych powiatowych inspektorów na pytanie zawarte w temacie zajrzyj tutaj. Zapraszam też na kolejne wpisy z tej serii.

A może chcesz złożyć wniosek o legalizację, ale nie wiesz jak go przygotować. Jeśli tak jest to wiedz, że w moim sklepie znajdziesz gotowe wzory z obszernymi wyjaśnieniami.

Jeżeli wolałbyś, żeby ktoś zajął się tą sprawą za Ciebie,  zapraszam Cię do skorzystania z moich usług.